KUMU / KULA

‘Ōlelo ‘Ōiwi: Hawaiian Language Fundamentals
(revised edition – hardcover)
$40.00
‘Ōlelo ‘Ōiwi: Hawaiian Language Fundamentals
(revised edition – softcover)
$20.00
Kamehameha: The Rise of a King
hardcover $18.00
softcover $12.00
Kamehameha: The Rise of a King—
A Resource Guide for Kumu and ʻOhana
FREE 
Arting and Writing to Transform Education: An Integrated Approach for Culturally and Ecologically Responsive Pedagogy
$45.00
Resource Units in Hawaiian Culture
$21.95
Hawaiian Games to Play
$19.95
Kamehameha the Great
$11.95
ʻO Kamehameha Nui (Hawaiian)
$7.95
Kamehameha II: Liholiho and the Impact of Change
$11.95
Kamehameha III: Kauikeaouli
$7.95
ʻO Kamehameha III: Kauikeaouli (Hawaiian)
$7.95
Kamehameha IV: Alexander Liholiho
$7.95
ʻO Kamehameha IV: Alexander Liholiho (Hawaiian)
$7.95
Kamehameha V: Lot Kapuāiwa
$7.95
ʻO Kamehameha V: Lot Kapuāiwa (Hawaiian)
$7.95
Lunalilo
$7.95
ʻO Lunalilo (Hawaiian)
$7.95
David Kalākaua
$9.95
ʻO Kāwika Kalākaua (Hawaiian)
$9.95
Liliʻuokalani
$9.95
ʻO Liliʻuokalani (Hawaiian)
$9.95
Princess Bernice Pauahi Bishop
$9.95
Ke Kamāliʻiwahine Bernice Pauahi Bishop (Hawaiian)
$9.95
From the Mountains to the Sea: Early Hawaiian Life
$12.00
Life in Early Hawaiʻi: The Ahupuaʻa
$13.95
Ahupua‘a Poster
$12.95
Hawaiian Canoe-Building Traditions
$11.95
Pāhana ʻĀina Lupalupa Starter Set 1: Life Science
$80.00
Kāheka /
Tide Pools Themed Set (PAL)
$24.00
Loko Iʻa /
Fishponds Themed Set (PAL)
$28.00
Kaianoho /
Hawaiian Habitats Themed Set (PAL)
$20.00
Kaiaola /
Hawaiian Ecosystems Themed Set (PAL)
$20.00
What Is a Kāheka? – A Big Ideas Science Book (PAL)
$8.00
What Is a Loko Iʻa? – A Big Ideas Science Book (PAL)
$8.00
What Is a Habitat? – A Big Ideas Science Book (PAL)
$8.00
Thriving in the Wai of Kāne: Ecosystems of Hawaiʻi – A Big Ideas Science Book (PAL)
$8.00
I‘a of the Kāheka (A) – Guided Reading 6-Pack (PAL)
$20.00
I‘a Eat Limu (B) – Guided Reading 6-Pack (PAL)
$20.00
Limu Grows in the Kāheka (C) – Guided Reading 6-Pack (PAL)
$20.00
My Little I‘a of the Kāheka (D) – Guided Reading 6-Pack (PAL)
$20.00
Keiki Are Like Their Mākua (E) – Guided Reading 6-Pack (PAL)
$20.00
The Growth Stages of the ‘Ama‘ama (F) – Guided Reading 6-Pack (PAL)
$20.00
The Loko I‘a Gives Life (G) – Guided Reading 6-Pack (PAL)
$20.00
Trapped by the Mākāhā (H) – Guided Reading 6-Pack (PAL)
$20.00
The Loko Kuapā of Kaloko (I) – Guided Reading 6-Pack (PAL)
$20.00
From Po‘o to Hi‘u (J) – Guided Reading 6-Pack (PAL)
$20.00
The Pu‘u Koa Depends On the Koa Tree (K) – Guided Reading 6-Pack (PAL)
$20.00
The Pulelehua Kamehameha Depends On the Māmaki (L) – Guided Reading 6-Pack (PAL)
$20.00
The ‘Apapane and the ‘Ōhi‘a Are Interdependent (M) – Guided Reading 6-Pack (PAL)
$20.00
Returning the Wai to Nā Wai ‘Ehā (N) – Guided Reading 6-Pack (PAL)
$20.00
Restoring the Dry Forest of Kaho‘olawe (O) – Guided Reading 6-Pack (PAL)
$20.00
Regrowing the Cloud Forest of Maunakea (P) – Guided Reading 6-Pack (PAL)
$20.00
Pāhana ʻĀina Lupalupa ʻOpe Maka Mua: Kālai Pili Ola
$80.00
Kāheka
ʻOpe Kumuhana (PAL, Hawaiian)
$24.00
Loko Iʻa
ʻOpe Kumuhana (PAL, Hawaiian)
$28.00
Kaianoho
ʻOpe Kumuhana (PAL, Hawaiian)
$20.00
Kaiaola
ʻOpe Kumuhana (PAL, Hawaiian)
$20.00
He Aha Ia Mea he Kāheka? – He Puke ‘Ike Kahua ‘Epekema (PAL, Hawaiian)
$8.00
He Aha Ia Mea he Loko Iʻa? – He Puke ‘Ike Kahua ‘Epekema (PAL, Hawaiian)
$8.00
He Aha Ia Mea he Kaianoho? – He Puke ‘Ike Kahua ‘Epekema (PAL, Hawaiian)
$8.00
E Ola i ka Wai a Kāne: Nā Kaiaola o Hawaiʻi Nei – He Puke ‘Ike Kahua ‘Epekema (PAL, Hawaiian)
$8.00
Nā Iʻa o ke Kāheka (HA) – ‘Ope Pāono Heluhelu Alaka‘i ‘ia (PAL, Hawaiian)
$20.00
ʻAi ka Iʻa i ka Limu (KA) – ‘Ope Pāono Heluhelu Alaka‘i ‘ia (PAL, Hawaiian)
$20.00
He Limu ko ke Kāheka (LA) – ‘Ope Pāono Heluhelu Alaka‘i ‘ia (PAL, Hawaiian)
$20.00
Kuʻu Wahi Iʻa Kāheka (MA) – ‘Ope Pāono Heluhelu Alaka‘i ‘ia (PAL, Hawaiian)
$20.00
Kū ke Keiki i ka Makua (HE) – ‘Ope Pāono Heluhelu Alaka‘i ‘ia (PAL, Hawaiian)
$20.00
Nā Pae Ulu o ka ʻAmaʻama (KE) – ‘Ope Pāono Heluhelu Alaka‘i ‘ia (PAL, Hawaiian)
$20.00
He Ola ko ka Loko Iʻa (LE) – ‘Ope Pāono Heluhelu Alaka‘i ‘ia (PAL, Hawaiian)
$20.00
Paʻa i ka Mākāhā (ME) – ‘Ope Pāono Heluhelu Alaka‘i ‘ia (PAL, Hawaiian)
$20.00
No ka Loko Kuapā ʻo Kaloko (NE) – ‘Ope Pāono Heluhelu Alaka‘i ‘ia (PAL, Hawaiian)
$20.00
Mai ke Po‘o a ka Hi‘u (PE) – ‘Ope Pāono Heluhelu Alaka‘i ‘ia (PAL, Hawaiian)
$20.00
Kauka‘i ka Pu‘u Koa i ke Kumu Koa (HI) – ‘Ope Pāono Heluhelu Alaka‘i ‘ia (PAL, Hawaiian)
$20.00
Kauka‘i ka Pulelehua Kamehameha i ka Māmaki (KI) – ‘Ope Pāono Heluhelu Alaka‘i ‘ia (PAL, Hawaiian)
$20.00
Kūkauka‘i ka ‘Apapane a me ka ‘Ōhi‘a (LI) – ‘Ope Pāono Heluhelu Alaka‘i ‘ia (PAL, Hawaiian)
$20.00
E Ho‘i ka Wai i Nā Wai ‘Ehā (HO) – ‘Ope Pāono Heluhelu Alaka‘i ‘ia (PAL, Hawaiian)
$20.00
E Ola ka Nahele Waiāea o Kaho‘olawe (KO) – ‘Ope Pāono Heluhelu Alaka‘i ‘ia (PAL, Hawaiian)
$20.00
E Ulu ka Nahele Kēwai o Maunakea (LO) – ‘Ope Pāono Heluhelu Alaka‘i ‘ia (PAL, Hawaiian)
$20.00
LEARN MORE
LEARN MORE
LEARN MORE